21-04-13

België: geen strijd tegen de terreur

Image

In tegenstelling tot wat de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op haar website beweert, zijn de akties tegen terroristische activiteiten in België geen sukses.

Dat blijkt uit de reeds maandenlange terreurcampagne van een geörganiseerde bende tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners te Herentals waartegen de Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) en Minister Milquet niet optreden.

Doordat de lokale en federale overheid in gebreke blijven, werd er zelfs een aanslag gepleegd in deze zaak en een buurtbewoner kreeg onlangs een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij zich 'niet moest moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

=====

De strijd tegen het terrorisme

Het artikel 139 van de Belgische Strafwet omschrijft een "terroristische groep" als: 'iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel 137. Een organisatie waarvan het feitelijk oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend enig ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan als zodanig niet beschouwd worden als een terroristische groep in de zin van het eerste lid.'

De terroristische aanslagen van 9/11 te New York en Washington en de navolgende golf van terreur (o.m. te Madrid en Londen) hebben binnen Europa een ruime beweging op gang gebracht om de strijd tegen het terrorisme te versterken.

De «Verklaring betreffende de Bestrijding van Terrorisme» van de Raad van de E.U. van 25 maart 2004 legde reeds de klemtoon op het versterken van de samenwerking tussen de politionele en justitiële autoriteiten van de lidstaten onderling en met de internationale instellingen.

In België werd in een eerste fase het wetgevend instrumentarium uitgebreid.

Zo kregen het Europees aanhoudingsmandaat en de gemeenschappelijke onderzoeksteams een wettelijk kader. Er werd een nieuw hoofdstuk inzake 'terroristische misdrijven' in ons Strafwetboek ingeschreven. De bijzondere opsporingsmethoden en andere methoden kregen een nieuw wettelijk kader zodat ze ook in de strijd tegen het terrorisme kunnen worden gebruikt. En in terrorisme gespecialiseerde onderzoeksrechters doen in de strafprocedure hun intrede.

Vele van deze wetgevende initiatieven maken vandaag nog het voorwerp uit van een maatschappelijk debat omtrent de proportionaliteit van de maatregelen en hoe deze zich verhouden tot de fundamentele rechten en vrijheden van het individu.

In een tweede fase werden initiatieven genomen om de werking van de politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten beter op elkaar af te stemmen. Voor de analyse van de terroristische dreiging tracht men maximaal gebruik te maken van alle beschikbare informatie.

De wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging (houdende de oprichting van het OCAD) is desbetreffend een mijlpaal: de wet zoekt voor de modaliteiten van samenwerking en informatie-uitwisseling een evenwicht tussen enerzijds de rechten en vrijheden van het individu en anderzijds het algemeen belang en het recht van de staat om zich te beschermen tegen bepaalde vormen van criminaliteit.

Uiteraard is het verhaal niet af. Vele nieuwe uitdagingen dienen zich aan, zoals:

  • het wettelijk regelen van de onderzoeksmethoden waarover de inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken (de zgn. BIM);
  • de proactieve (en maatschappelijke) aanpak van radicalisme;
  • het onderling op elkaar afstemmen van de inspanningen van alle actoren in de veiligheidsketen

http://www.dsb-spc.be/web/index.php?Itemid=64&id=40&a...

====

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04...

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen:
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-...

Minister Milquet’s akties tegen terroristische activiteiten zijn geen sukses:
http://morkhoven.wordpress.com/2013/04/21/minister-milque...

De commentaren zijn gesloten.