07-10-12

Open VLD Verkiezingen: Open Brief

kopstuk.Turtelboom.partij.van .de.burger..jpgBeste X,

Bedankt voor de publicatie van onze brief aan justititieminister Turtelboom.

Het is zeer belangrijk dat hierrond overal aktie wordt gevoerd.
De door Turtelboom gehandhaafde maatregelen zijn onwettelijk en dus onaanvaardbaar binnen een systeem dat zich een 'democratische rechtsstaat' noemt.

Ik stel vast dat men het spreek- en contactverbod (en binnenkort het publicatie- en websiteverbod waarschijnlijk) in België, wil veralgemenen.
In de zaak Belkacem (Sharia4Belgium) waarin de Belgische justitieminister in een persmededeling stelde dat 'ongeacht de uitspraken van de rechter, Faoud Belkacem in de gevangenis moest opgesloten te worden', stelden de advocaten vast dat de beslissing daartoe reeds in het strafdossier stak vooraléér zij konden pleiten.  Nadien stelden zij voor om Belkacem onder bepaalde voorwaarden (spreek- en publicatieverbod) vrij te laten.
Men gaat dus meer en meer die richting op in politiek gevoelige dossiers. De rechtsprincipes 'men blijft onschuldig tot het tegendeel werd aangetoond' en 'men wordt beoordeeld door onpartijdige en onafhankelijke rechters', worden aldus verder uitgehold.  Ook met de zogeheten 'scheiding der machten' waarvan al lang geen sprake meer was omdat bijna alle ministriële kabinetschefs vandaag, magistraten zijn, wordt er geen rekening gehouden.

Ik sta niet achter de standpunten van Sharia4Belgium maar, zoals ook het geval was in andere politieke dossiers waarrond ik werkte, wens ik de grove schendingen van de mensenrechten binnen dit rechtssysteem, opnieuw aan te klagen.

Ik kan bijvoorbeeld ook niet akkoord gaan met het feit dat Faoud Belkacem die door de felle mediacampagne en de persoonlijke beslissing van de justitieminister minstens voor 3 maanden achter de tralies verdween, met handen en voeten geboeid wordt alsof het om een 'vermoedelijke terrorist' zou gaan.

De opsluiting van Faoud Belkacem kwam ook na allerlei in de pers verschenen verklaringen van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, waarin deze zei dat Sharium4Belgium 'gevaarlijk was en diende opgedoekt te worden' (na de opsluiting van Faoud Belkacem en met de rellen in Borgerhout als voorwendsel, is men daar nu volop mee bezig).

Ongelooflijk maar waar in de zaak Belkacem is dat justitieminister Turtelboom (Open VLD, 'Partij van de Burger en de Vrijheid') openlijk verklaarde dat Faoud Belkacem die in België geboren is en naar school gegaan is, 'bij wijze van uitzondering en op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko moet uitgeleverd worden'.

Het is dus duidelijk dat de Open VLD het fel bekritiseerde terugkeerbeleid (het terugzenden van vreemdelingen naar hun land van herkomst) van exteem-rechts, gewoon heeft overgenomen en zelfs nog een stap verder gaat door ook mensen 'terug te sturen' naar een land waar zij niet geboren zijn of gewoond hebben.

De Belgische pers die meer dan 10 jaar lang een vuile mediacampagne tegen Marcel Vervloesem voerde om de kinderpornozaak Zandvoort en andere zaken dicht te dekken, speelt weer een belangrijke rol in deze verontruste ontwikkeling waaraan, met de hulp vn de kiezer, paal en perk dient gesteld worden.

Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven

---------

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Brussel, 11.9.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet.
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen.
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak.
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd.

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn. 
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen, slachtoffers van justitie,


Op deze brief kwam, in tegenstelling tot vroegere brieven, een administratief antwoord maar daar blijft het voorlopig bij.  Is dit antwoordje misschien uitsluitend bedoeld om geen kiezers af te stoten en de Open VLD voor te blijven stellen als een politieke partij die opkomt voor de 'Vrijheid' en de 'vrijheid van meningsuiting' ?  Zolang deze zaak niet wordt opgelost, roepen we de kiezers op om zeker niet op de Open VLD en Annemie Turtelboom te stemmen.

Foto: Justitieminister A. Turtelboom, lijsttrekster Open VLD Antwerpen. Een deel van de artikels op de blog 'Werkgroep Morkhoven' in verband met bovengenoemde zaak en inzake het gevangenisbeleid van Turtelboom, blijken nog altijd onleesbaar.  Heeft dat te maken met het feit dat de Belgische burger op 14 oktober 2012 naar de stembus gaat en dergelijke zaken, waarvoor ook de Sp.a ('Sociaal', 'Porgressief', 'Alternatief') en de CD&V ('Vlaamse', 'Christen', 'Democraten') verantwoordelijk zijn, nu het best verzwegen kunnen worden ?

16:47 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, Open Brief, Open VLD, Open VLD Verkiezingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.