29-09-12

Verkiezingen Brussel: Stem tegen politieke repressie !

wittemars1996.jpg

We werden jarenlang politiek onder druk gezet om zoveel mogelijk te zwijgen over de kinderpornozaak Zandvoort 'want dat zou in de kaart van extreem-rechts spelen'.

Maar wat is het verschil tussen een extreem-rechtse en een zogenoemde democratische politieke partij die mensen opsluit om ze het zwijgen op te leggen ?

Na onze Open Brief aan justitieminister Turtelboom (Open VLD) waarin we nogmaals protesteerden tegen Marcel Vervloesem's jarenlange verbod om contact met ons op te nemen; om de pers te spreken en om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, is ons geduld op.

In een moderne rechtsstaat kan men dergelijke repressieve en onwettelijke maatregelen niet gebruiken om zaken dicht te dekken.

We willen paal en perk stellen aan deze repressieve praktijken die diepgaand ingrijpen in ons persoonlijke leven en zelfs tot doel hebben om onze langzaam gegroeide vriendschapsrelaties te vernietigen.
Daarom roepen we alle nederlandstalige kiezers in Brussel op om op 14 oktober 2012 door middel van hun stem af te rekenen met de politieke partijen die politieke repressie tot regel stellen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning.  Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.  

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde.   De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.  

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'.  Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder,  Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak.  De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting.  Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.  

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte.  Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.

----------------

Minister Van den Bossche (Sp.a) vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen en het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), werd na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder, meedogenloos op straat gezet.  

Lijst van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij

Naam Functie Gemandateerd vanuit:

Sannen Jos VoorzitterPrivé-inschrijver

Ceustermans Ingrid BestuurderProvincie Antwerpen

Bulckens Mieke BestuurderPrivé-inschrijver

Claes Herman BestuurderPrivé-inschrijver

Janssens Alfons BestuurderPrivé-inschrijver

Broeckx Gerda BestuurderGemeente Laakdal

Van Eynde Twiggy BestuurderO.C.M.W. Laakdal

Van Hemelen Rony

BestuurderStad Geel

Vranckx Jan BestuurderStad Geel

Bollen Ivo BestuurderO.C.M.W. Geel

Voets Sabine

BestuurderO.C.M.W. Geel

Guns Rob BestuurderGemeente Kasterlee

Hermans Emiel OndervoorzitterGemeente Kasterlee

Lenaerts Hilda BestuurderO.C.M.W. Kasterlee

Verbraecken Harry BestuurderGemeente Westerlo

Van Hemelen Maurice BestuurderGemeente Westerlo

Daems Wim BestuurderO.C.M.W. Westerlo

Voet Jos BestuurderGemeente Hulshout

Veraghtert Jef BestuurderGemeente Meerhout

Hoes Johan BestuurderO.C.M.W. Meerhout

Rymen Maria Bestuurder 

Gemeente Grobbendonk

Van Den Bulck Elisabeth BestuurderO.C.M.W. Grobbendonk

Leirs Marcel Bestuurder 

Stad Herentals

Vervloesem Victor BestuurderStad Herentals

De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting

Bvba Briers, Bekkers & CoCommissaris-revisor
--

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg

De bovenvermelde Victor Vervloesem, bestuurslid van de Geelse Huisvesting, is tevens bestuurslid van Sp.a Herentals.  Hij is toevallig diegene die destijds met een zogenaamd interview in Het Nieuwsblad dat niet meer dan was wat geroddel, mede aan de basis lag van het 10 jaar lange media-proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem dat louter bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. 

Over V. Vervloesem, die intussen gelukkig getrouwd is met één van zijn vrienden, bestaan er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie van Turnhout nooit onderzocht werden. De man is intussen gemeenteraadslid van de Stad Herentals, vertegenwoordigt de Stad Herentals in een aantal intercommunales, en werd tot voorzitter van de Herentalse Commissie 'voor Veiligheid en Politie' benoemd. Het is dan ook bijzonder opmerkelijk dat Marcel Vervloesem, na een door de Sp.a-Herentals ondersteunde petitie, uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij werd gedreven.
De kwestie doet enigszins denken aan de zaak Dutroux waarin heel wat gerechtelijke inspecteurs en magistraten gepromoveerd of politiek benoemd werden.

Aktievoerder Marcel Vervloesem werd onlangs, na opnieuw het slachtoffer te zijn geweest van de zoveelste roddel in Het Nieuwsblad, opnieuw in vrijheid gesteld. En omdat België een land is waarin het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd, mag hij geen contact opnemen met zijn vrienden en (andere) bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarmee hij meer dan 30 jaar samenwerkte en die hem gedurende 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis opzochten.  Hij heeft bovendien een spreekverbod met de pers (ook met de minder corrupte buitenlandse pers) en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
Er werd hem in den beginne zelfs een reisverbod opgelegd. De aktievoerder is dus vrij maar heeft dus geen burgerlijk rechten meer. Zelfs de grondwettelijke vrijheid van de Belgische burger om deel uit te maken van een vereniging, werd hem ontnomen. 
De vzw Werkgroep Morkhoven diende terzake zopas een schriftelijke klacht in bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD, 'Partij van de Vrijheid') die zich tegenwoordig op een botte manier in de plaats van de rechter stelt om 'elke zweem van partijdigheid bij de magistratuur te bannen'.  Ook VLD-europarlementslid Guy Verhofstadt die destijds antwoordde dat hij zich 'geschokt voelde door de kindermisbruiken', werd opnieuw gecontacteerd alhoewel deze door zijn talrijke benoemingen niet meer de gewoonte heeft om brieven te beäntwoorden.

De Werkgroep Morkhoven nam onlangs even contact op met kamerlid Laurent Michel omdat deze bijna letterlijk werd afgemaakt na zijn parlementaire vragen over de autopsie naar de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa, die enkel 'van honger en dorst' zouden zijn omgekomen.  Vandaar dat de gerechtelijke politie onlangs weer een huiszoeking uitvoerde bij Marcel Vervloesem.  Men vroeg hem of hij in het bezit was van de cd-rom Dutroux en, indien ja, van wie hij die gekregen had.  De zaak Dutroux moet immers, tesamen met de andere zaken, ten allen koste dichtgedekt blijven.  En het mag vooral niet geweten zijn dat de zaken Dutroux en Zandvoort samenhangen en dat de Werkgroep Morkhoven reeds enkele jaren geleden over de kleutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben sprak.

We rekenen erop dat de Belgische Staatsveiligheid en de betrokken politici, nu braafjes hun mond houden in plaats van voor 'technische problemen' te zorgen op onze blog.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Van den Bossche (Gent, 26 maart 1975) van de Sp.a.   Zij was van 15 oktober 2005 tot 21 december 2007 vicepremier en minister van Begroting en Consumentenzaken in de federale Belgische regering-Verhofstadt II. Sinds 13 juli 2009 is zij minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie in de Vlaamse regering-Peeters II. Freya Van den Bossche is de dochter van oud-minister Luc Van den Bossche (1947) en filologe Lieve Bracke (1947). Zij richt zich thans vooral tot een politieke elite. 

Kopie van dit artikel aan Sp.a-kamerleden: hans.bonte.vilvoorde.be, john.crombez.vlaamsparlement.be, info.deconinck.belgium.be, maya.detiege.dekamer.be, david.geerts.dekamer.be, caroline.gennez.s-p-a.be, medewerker.kitir.be, info.renaatlanduyt.be, karin.temmerman.s-p-a.be, bruno.tobback.s-p-a.be, bruno.tuybens.dekamer.be, dirk.vandermaelen.dekamer.be, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a.be, myriam.vanlerberghe.dekamer.be,

De commentaren zijn gesloten.