11-07-13

Een politiek sfeerbeeld uit Brussel

sint.gillis.Dillensplein.jpg

Hierbij even een sfeerbeeld uit Brussel en meer bepaald uit Sint-Gillis dat reeds jarenlang door een franstalige socialistische partijkliek bestuurd wordt.

Men hoeft geen Vlaams-nationalist of Bart De Wever-fan te zijn om te begrijpen dat er in de Brusselse gemeenten tal van zaken verkeerd lopen...

---

Sinds de opening van het nieuwe café-restaurant Le Dillens is de sfeer van het Dillensplein te Sint-Gillis compleet veranderd. Dat komt omdat het terras van Le Dillens zowat 1/4 van het pleintje inneemt dat met haar bomen, prieeltjes en publieke zitbanken een geheel andere bestemming had.

De eigenaars van het café houden zelfs geen rekening met de publieke zitbanken die niet door de tafeltjes en stoelen van Le Dillens geblokkeerd worden maar waartegen ook de tafeltjes staan opgesteld.  De publieke zitbanken dienen nu dus als ‘stoelen’.

De eigenaars van het café zeggen wel dat het uitgebreide terras enkel diende voor bij de opening van het café maar die opening dateert reeds van 28.6.2013.

De nieuwe eigenaars van Le Dillens blijken een onderlinge deal te hebben afgesloten met de uitbaters van het Indische internetcafé dat zich daarnaast bevindt (en waarvan het voetpad nu vol staat met tafels en stoelen van het café).

De uitbaters van het internetcafé huren dan weer een appartement van de eigenaar van het oude café Le Dillens dat jarenlang een soort volkscafé was.

Op het pleintje bevindt zich ook het café-restaurantje Oma waarvan de eigenaars wél rekening houden met het gemeentelijke reglement, de omwoners en de bestemming van het pleintje.

Op 5 Juli, 2013 werd er een klachtbrief geschreven naar de heer Mesozy van de Dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis.
 
De brief bleef echter onbeäntwoord en de situatie blijft onveranderd.
Heel wat bezoekers van Le Dillens beschouwen het Dillispleintje thans als de verlenging van hun terrassen op het Sint-Gillis Voorplein (Maison du Peuple, Brasserie de l’Union,).  Zij maken deel uit van een elitair clubje met een PS-signatuur dat zich wil amuseren ten koste van de buurtbewoners die dagelijks met lawaaioverlast te maken krijgen.
 
Sint-Gillis wordt reeds jaren door de PS (Parti Socialiste) bestuurd.  Deze kwestie is dus ook met het politieke beleid van de PS gebonden. Vandaar dat de gemeentelijke overheid niet direct geneigd zal zijn om het gemeentereglement, het leven van de buurtbewoners, alsook de oorspronkelijke bestemming van het pleintje te respecteren.
 
Foto’s: 1) Het pleintje voor dat het nieuwe café Le Dillens er kwam. 2) Het internetcafé waarvan het voetpad nu volgestouwd is met tafeltjes, stoelen en luidruchtige consumenten.

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/07/gemeente-sint-gillis-inrichting-van-terrassen.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/05/le-dillens-lettre-ouverte-maire-saint-gilles.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/05/le-dillens-open-brief-aan-burgemeester-sint-gillis.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/01/brussels-cafe-brengt-nieuw-leven-in-de-brouwerij.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/01/saint-gilles-sint-gillis-place-dillens-dillensplein.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/06/25/parvis-de-saint-gilles-sint-gillis-voorplein-2.html

21:48 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, aktie, België, Brussel, politiek, sfeerbeeld | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-07-13

Gemeente Sint-Gillis: Aktie terrassen Dillensplein

Sint.Gillis.Le.Dillens.jpg

Café Le Dillens op het Dillensplein te Sint-Gillis is ongetwijfeld een aanwinst maar het probleem is dat de eigenaar geen rekening houdt met de buurtbewoners (lawaaioverlast tot na 22 uur 's avonds) en het terras niet voldoet aan de wettelijke regels waardoor er op het Dillensplein voortdurend een soort 'gezellige drukte' zoals op het Voorplein van Sint-Gillis heerst.

De karakteristieke sfeer van het plein is daardoor helemaal veranderd.

Het terras van Le Dillens beslaat bijna 1/4 van het plein en bevindt zich ook op het voetpad van het daarnaast gelegen internetcafé. De zitbanken aan die zijde van het plein zijn ontoegankelijk geworden.

Er werd reeds een schriftelijke klacht ingediend bij het gemeentebestuur van Sint-Gillis maar het is niet gezegd dat het gemeentebestuur zal optreden. De bezoekers van het Dillens-terras komen voor een groot gedeelte van de terrassen van de 'socialistische cafés' van het Voorplein van Sint-Gillis. Daaronder bevinden zich ook een aantal PS-raadsleden terwijl Sint-Gillis reeds jarenlang door de PS wordt bestuurd.

----

Gemeente Sint-Gillis: terrassen en privatieve bezetting van de openbare ruimte in de Louiza wijk

Inrichting van terrassen:

Een terras is samengesteld uit tafels, zetels en eventueel aangevuld door ander inrichtingen,in overeenstemming met de volgende regels:

a. Zonder afwijking van hierboven vermelde regel betreffende een vrijweg van min. 1.50
m, is de aanlegbreedte van de terrassen in de openbare ruimte beperkt tot:
max. 3m van de gevelsrij met uitzondering van de Dejonckerlaan waar de inrichting
van de terrassen de voetgangersweg langs de gevels moet vrijwaren;
o de breedte van de voorgevel van de betreffende handelsfirma;
o zodat een doorgang van min 1 m breed, vrij van obstakels vrijwaard is voor elke
ingang;

b. Geen enkel meubilaironderdeel (parasol, stalling, plantenpot, plantengroei, enz.) mag tot
deze aanlegbreedte uitlopen, zelfs niet overhangen;

c. Enkel de “open” terrassen mogen toegelaten worden, een terras of deel van een terras
dat gedeeltelijk of totaal gesloten wordt door een tent, zelfs dagelijkse gedemonteerd, is
verboden.

d. De aanleg van een of andere bekleding op het bestaande plaveisel is verboden

e. Geen enkele publiciteit op het terrasmeubilair, beschreven in artikel 6, is toegelaten

http://www.stgilles.irisnet.be/public/uploaded/Reglements/reglement_terrasses_quartier_louise_nl.pdf

Foto: Le Dillens op het Dillensplein te Sint-Gillis

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/05/le-dillens-open-brief-aan-burgemeester-sint-gillis.html

28-09-12

GAS-boete is onwettelijke belastingsheffing en repressie: aktiefront

GAZ.boete.jpg13 SEPTEMBER 2012
OPEN BRIEF OVER GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE

Het politiek activisme “verGASt” door de stad Brussel: een verontrustend signaal

Open brief over Gemeentelijke Administratieve Sanctie

Op 13 april 2012 drongen 6 activisten vreedzaam de hoofdzetel van de Socialistische Partij (PS) te Brussel binnen, om er een spandoek aan het balkon op te hangen. De actie vond plaats in het kader van de contestatie omtrent de rechteloze toestand van mensen zonder papieren in België. Deze locatie was gekozen, aangezien het niet mogelijk is om te manifesteren aan het bureau van de premier in de Wetstraat (die ligt immers in de “neutrale zone”). De 6 jongeren wilden de passieve houding van de politieke besluitvormers, die ze als een diepe onrechtvaardigheid ervoeren, publiek aankaarten.

Hoewel de actie volledig vreedzaam is verlopen, werden de activisten manu militari verdreven door de politie. Na een administratieve aanhouding van enkele uren werden ze in de loop van de namiddag vrijgelaten. Een paar maanden later kregen de 6 jongeren een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) opgelegd door de stad Brussel, op grond van een vermeende “verstoring van de openbare orde”.

Indien dit voorval de voorbode inluidt van een veralgemening van deze praktijk, betekent dit een beduidende achteruitgang van de politieke vrijheden in ons land. Deze penalisering stuurt tevens een weinig motiverend signaal naar de jeugd, waarvan het gebrek aan politiek engagement zo vaak aan de kaak wordt gesteld.

De mogelijkheid van de lokale autoriteiten om hun politiebevoegdheden uit te voeren om de openbare orde te verzekeren, stellen we niet invraag. We verzetten ons daarentegen met klem tegen elk misbruik van deze machtsuitoefening, die een inperking van de fundamentele vrijheid van meningsuiting betekent. Tijdelijke bezettingen, vergezeld van het weergeven van politieke boodschappen, vormen een essentieel onderdeel van de strategie van alle grote contestatiebewegingen om hun aanklachten kenbaar te maken. Van de strijd van de ontluikende arbeidersbeweging aan het einde van de 19e eeuw voor het algemeen stemrecht, via de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, tot alle vredesbewegingen over de hele wereld, was deze actievorm essentieel.

Door de actie van 13 april laatstleden op zulke harde manier te reprimeren, veroordeeltde stad Brussel een politieke expressiemogelijkheid die een essentiële voorwaarde vormt voor het bestaan van een dynamische democratie. Onze politiek moet openstaan en respect tonen voor de vrijheid van meningsuiting van allen, ongeacht hun relatie met de huidige politieke meerderheid.

Dit signaal is niets anders dan een voorbeeld van de tendens om afwijkende meniningen te criminaliseren. Een aantal lokale politieke verantwoordelijken willen op voorhand elke betoging verbieden. De politie aarzelt niet meer om preventieve aanhoudingen te doen om sociale contestatie die ze als hinderlijk beschouwen te vermijden. Het is dat soort criminalisatie van sociale bewegingen die wij aanklagen. Spijtig genoeg heeft België niet het monopolie op dergelijk soort praktijken. Zo heeft het Parlement van Quebec de beruchte “wet 78” gestemd die studentenbetogingen en -stakingen verbiedt onder dreiging van zwareboetes. Deze praktijk zal er toe leiden dat jongeren en minder-jongeren zich afwenden van het publieke leven. Erger, deze praktijk wordt meer en meer een ondergraving van politieke actie.

Ongeacht ieders mening omtrent de standpunten die door deze diverse bewegingen worden ingenomen, is het de taak van elke democraat om zich te verzetten tegen elke obstructie van het recht op vrije meningsuiting.

De beslissing van de stad Brussel met betrekking tot deze actie, toont tevens glashelder de problemen aan die gepaard gaan met de steeds toenemende sanctionering vanwege de lokale autoriteiten d.m.v.GAS-boetes. Deze gemeentelijke administratieve sancties verlenen geen procedurele bescherming, die nochtans gewaarborgd wordt door het strafrecht, vooral op het vlak van onpartijdigheid en duidelijkheid. De gemeentelijke autoriteiten zijn dan ook geen belangeloze partij, aangezien dergelijke boetes de gemeentelijke kas spijzen. Deze lokale bevoegdheid zorgt voor een uiterst onzekere situatie daar het moeilijk te voorspellen valt wat er al dan niet zal worden gepenaliseerd. Verschillen van gemeente tot gemeente, soms ook afhankelijk van de budgettaire situatie van de gemeente in kwestie, zorgen ervoor dat er geen homogene regels zijn in het al dan niet bestraffen van bepaalde handelingen.

Bij het criminaliseren van politieke standpunten via de veralgemening van de GAS-boetes en de gevolgen dat dit met zich meebrengt, plaatsen wij serieuze vraagtekens. Het vervolgen van jongeren die hun politieke opvattingen uiten is een maatschappelijke keuze, erop gericht om het politieke debat uit de weg te gaan. Een deel van de Belgische politiek lijkt, in plaats van oor te hebben naar meningen die leven in de samenleving en het debat aan te gaan, het pad van de sanctionering op te gaan. Dit is niet hoe wij de toekomst tegemoet willen treden. We roepen daarom op om de repressieve gemeentelijke administratie te vervangen door de ontwikkeling van democratische ruimte, die ten volle plaats laat aan het democratische debat.

Kyle Michiels

Ondertekenaars

Deze openbrief werd mede ondertekend door:

- de Liga voor Mensenrechten
- Maite Morren (animo)
- Joc Bruxelles
- Dirk Van der Maelen (sp-a)
- Erik Demeester
- Erik Corijn (VUB)
- Jean-Jacques Jespers (ULB)
- Annemie Schaus (ULB)
- Alexis Deswaef (Ligue des droits de l'homme)
- David Mendez Yepez (FEF)
- Aurélie Decoene (Comac)
- Zoé Genot (ecolo)
- Céline Moreau (Jeunes FGTB)
- Philippe Van Muylder (Secrétaire général FGTB Bruxelles)

http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichte...

13:39 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, aktie, Aktiefront, GAS boetes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-12

Verkiezingen: Sp.a in vraag gesteld

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgNu alle politici zich opnieuw met een brede glimlach bekend maken voor de volgende verkiezingen, is het misschien goed om de politici-bestuurders van de Geelse Bouwmaatschappij die verantwoordelijk waren voor de uitdrijving van een gezinnetje met hun 80-jarige zieke moeder uit een sociale woning in de wijk Koninkrijk (Morkhoven), opnieuw ter sprake te brengen. Want waarom zou men kiezen voor politici die achter hun glimlach of zelfingenomen arrogantie, een meedogenloze onmenselijkheid verbergen ?

--------------------

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning.  Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.  

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde.   De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.  

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'.  Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder,  Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak.  De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting.  Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.  

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte.  Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.

----------------

Minister Van den Bossche (Sp.a) vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen en het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), werd na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder meedogenloos op straat gezet.  

Lijst van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij

Naam Functie Gemandateerd vanuit:

Sannen Jos VoorzitterPrivé-inschrijver

Ceustermans Ingrid BestuurderProvincie Antwerpen

Bulckens Mieke BestuurderPrivé-inschrijver

Claes Herman BestuurderPrivé-inschrijver

Janssens Alfons BestuurderPrivé-inschrijver

Broeckx Gerda BestuurderGemeente Laakdal

Van Eynde Twiggy BestuurderO.C.M.W. Laakdal

Van Hemelen Rony

BestuurderStad Geel

Vranckx Jan BestuurderStad Geel

Bollen Ivo BestuurderO.C.M.W. Geel

Voets Sabine

BestuurderO.C.M.W. Geel

Guns Rob BestuurderGemeente Kasterlee

Hermans Emiel OndervoorzitterGemeente Kasterlee

Lenaerts Hilda BestuurderO.C.M.W. Kasterlee

Verbraecken Harry BestuurderGemeente Westerlo

Van Hemelen Maurice BestuurderGemeente Westerlo

Daems Wim BestuurderO.C.M.W. Westerlo

Voet Jos BestuurderGemeente Hulshout

Veraghtert Jef BestuurderGemeente Meerhout

Hoes Johan BestuurderO.C.M.W. Meerhout

Rymen Maria Bestuurder 

Gemeente Grobbendonk

Van Den Bulck Elisabeth BestuurderO.C.M.W. Grobbendonk

Leirs Marcel Bestuurder 

Stad Herentals

Vervloesem Victor BestuurderStad Herentals

De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting

Bvba Briers, Bekkers & CoCommissaris-revisor
--

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg

De bovenvermelde Victor Vervloesem, bestuurslid van de Geelse Huisvesting, is tevens bestuurslid van Sp.a Herentals.  Hij is toevallig diegene die destijds met een zogenaamd interview in Het Nieuwsblad dat niet meer dan was wat geroddel, mede aan de basis lag van het 10 jaar lange media-proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem dat louter bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. 

Over V. Vervloesem, die intussen gelukkig getrouwd is met één van zijn vrienden, bestaan er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie van Turnhout nooit onderzocht werden. De man is intussen gemeenteraadslid van de Stad Herentals, vertegenwoordigt de Stad Herentals in een aantal intercommunales, en werd tot voorzitter van de Herentalse Commissie 'voor Veiligheid en Politie' benoemd. Het is dan ook bijzonder opmerkelijk dat Marcel Vervloesem, na een door de Sp.a-Herentals ondersteunde petitie, uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij werd gedreven.
De kwestie doet enigszins denken aan de zaak Dutroux waarin heel wat gerechtelijke inspecteurs en magistraten gepromoveerd of politiek benoemd werden.

Aktievoerder Marcel Vervloesem werd onlangs, na opnieuw 5 maanden lang het slachtoffer te zijn geweest van de zoveelste roddel in Het Nieuwsblad, opnieuw in vrijheid gesteld. En omdat België een land is waarin het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd, mag hij geen contact opnemen met zijn vrienden en (andere) bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarmee hij meer dan 30 jaar samenwerkte en die hem gedurende 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis opzochten.  Hij heeft bovendien een spreekverbod met de pers (ook met de minder corrupte buitenlandse pers) en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
Er werd hem in den beginne zelfs een reisverbod opgelegd. De aktievoerder is dus vrij maar heeft dus geen burgerlijk rechten meer. Zelfs de grondwettelijke vrijheid van de Belgische burger om deel uit te maken van een vereniging, werd hem ontnomen. 
De vzw Werkgroep Morkhoven diende terzake zopas een schriftelijke klacht in bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD, 'Partij van de Vrijheid') die zich tegenwoordig op een botte manier in de plaats van de rechter stelt om 'elke zweem van partijdigheid bij de magistratuur te bannen'.  Ook VLD-europarlementslid Guy Verhofstadt die destijds antwoordde dat hij zich 'geschokt voelde door de kindermisbruiken', werd opnieuw gecontacteerd alhoewel deze door zijn talrijke benoemingen niet meer de gewoonte heeft om brieven te beäntwoorden.

De Werkgroep Morkhoven nam onlangs even contact had met kamerlid Laurent Michel omdat deze bijna letterlijk werd afgemaakt na zijn parlementaire vragen over de autopsie naar de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa, die enkel 'van honger en dorst' zouden zijn omgekomen.  Vandaar dat de gerechtelijke politie onlangs weer een huiszoeking uitvoerde bij Marcel Vervloesem.  Men vroeg hem of hij in het bezit was van de cd-rom Dutroux en, indien ja, van wie hij die gekregen had.  De zaak Dutroux moet immers, tesamen met de andere zaken, ten allen koste dichtgedekt blijven.  En het mag vooral niet geweten zijn dat de zaak Dutroux en Zandvoort samenhangen en dat de Werkgroep Morkhoven reeds enkele jaren geleden over de kleutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben sprak.

We rekenen erop dat de Belgische Staatsveiligheid en de kindermisbruik-beschermende politici, braafjes hun mond houden in plaats van voor 'technische problemen' te zorgen op onze blog.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Van den Bossche (Gent, 26 maart 1975) van de Sp.a.   Zij was van 15 oktober 2005 tot 21 december 2007 vicepremier en minister van Begroting en Consumentenzaken in de federale Belgische regering-Verhofstadt II. Sinds 13 juli 2009 is zij minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie in de Vlaamse regering-Peeters II. Freya Van den Bossche is de dochter van oud-minister Luc Van den Bossche (1947) en filologe Lieve Bracke (1947).

Kopie van dit artikel aan Sp.a-kamerleden: hans.bonte.vilvoorde.be, john.crombez.vlaamsparlement.be, info.deconinck.belgium.be, maya.detiege.dekamer.be, david.geerts.dekamer.be, caroline.gennez.s-p-a.be, medewerker.kitir.be, info.renaatlanduyt.be, karin.temmerman.s-p-a.be, bruno.tobback.s-p-a.be, bruno.tuybens.dekamer.be, dirk.vandermaelen.dekamer.be, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a.be, myriam.vanlerberghe.dekamer.be,

15:08 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, aktie, in vraag gesteld, sp.a, verkiezingen Brussel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-12

Gas boetes Brussel: Aktie tegen politieke repressie

chenge.the.world.jpg

Actie tegen GAS (Gemeentelijke Administratieve sancties) : stop de repressie tegen politieke contestatie !

Tijdens het voeren van een actie om de wantoestand waarin mensen zonder papieren zich in ons land bevinden, werd in april het balkon van het PS-hoofdkwartier bezet. 6 Jonge militanten hebben recent naar aanleiding van deze actie een GAS-boete van de stad Brussel gekregen. Deze boete kan oplopen tot 250 euro per persoon.

Vandaag hebben er naar aanleiding van deze penalisatie een 30-tal manifestanten voor de poort van de administratie van de stad Brussel geprotesteerd. Ze eisen de annulatie van deze administratieve boete, maar vroegen ook met klem deze arbitraire vorm van penalisatie in de toekomst niet meer toe te passen.

Naast het feit dat de gepenaliseerde actievoerders de aanklacht van « verstoring van de openbare orde » contesteren (wat hen wordt verweten) , willen de jongeren tevens het veralgemeende gebruik van de GAS-boetes om manifestanten af te schrikken, aankaarten. Deze penalisering van het opkomen voor de eigen mening, maakt elke vorm van contestatie onmogelijk. We zien vandaag te Brussel steeds meer voorvallen waarbij de gemeentelijke autoriteiten activisten vervolgen d.m.v. zware beboeting.

Deze manier om mensen de mond te snoeren en -in het bijzonder jongeren- af te schrikken om zich politiek uit te drukken, is ontoelaatbaar en verhindert zichtbaar het democratisch debat.

De actie stelde dus deze praktijk aan de kaak d.m.v. van een spandoek en een korte toelichting, erop gericht om de burgers te sensibiliseren die het gebouw binnen en buiten gingen. « Ceci n'est pas une opinion, Dit is geen opinie », stond er op het spandoek te lezen. De onderliggende bedoeling was duidelijk : tegenover de gemeentelijke macht lijkt het beter om er maar geen dissidente mening op na te houden.

http://chengetheworld.be/nl/artikels/actie-tegen-gas-geme...

21:36 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, aktie, Brussel, GAS boetes, politieke repressie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aktie tegen GAS boetes

GAZ.boete.jpg

Boetes voor 12-jarigen zijn onwettelijk en lossen niets op

Tom De Meester, voorzitter van PVDA Gent, reageert verbijsterd op het voorstel van de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) om de leeftijdsgrens voor GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) te verlagen naar 12 jaar. “Geef jongeren een toekomst, geen boetes”, zegt de linkse partij.

Persdienst PVDA

“Boetes voor 12-jarigen, dat is volkomen onwettelijk”, zegt Tom De Meester. “Minderjarigen onder de 16 jaar kunnen niet simpelweg als gewone meerderjarigen worden behandeld. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag, dat ook door België is ondertekend. Er is een specifieke aanpak nodig voor jongeren die in de fout gaan, waarbij rekening gehouden wordt met hun leeftijd, en waarbij de klemtoon in elk geval moet liggen op preventie en sensibilisering van jongeren en hun ouders. Dat het stadsbestuur daarin investeert, in plaats van meteen boetes voor 12-jarigen in te willen voeren.”

Een lik-op-stuk-beleid met boetes lost niets op. “Natuurlijk zijn er jongeren die voor onaanvaardbare overlast zorgen, ook jongeren tussen 12 en 16 jaar. Maar boetes bestrijden de symptomen, niet de oorzaken”, zegt Tom De Meester. “Ik ben niet bereid om jongeren van 12, 14 jaar zomaar op te geven. We moeten jongeren een toekomst geven, geen boetes. Ik pleit voor een constructieve, positieve aanpak die gericht is op resultaten. Met preventie, overleg, daadwerkelijke begeleiding van jongeren en hun ouders. En met contracten waarbij de jongeren in kwestie zich kunnen – en moeten – herpakken. Daarbij moeten ook de school en andere actoren zoals CLB en straathoekwerkers betrokken worden.”

De PVDA vraagt zich ook af welke feiten burgemeester Termont nu precies wil aanpakken? Het begrip ‘overlast’ is een vlag die vele ladingen kan dekken. Zo stigmatiseer je alle jongeren, en dreig je bovendien de deur open te zetten voor willekeur. Tom De Meester: “Een jongere die een vuilnisbak omverschopt, moet die een boete krijgen? Of is hier een opvoedings- en attitudeprobleem, dat als dusdanig moet aangepakt worden?”

Sp.a en Groen stellen in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 uitdrukkelijk dat “kinderen en jongeren overal thuis moeten zijn in de stad”, en “recht hebben op hun plekken doorheen de hele stad”. “De kloof tussen woord en daad is groot”, zegt Tom De Meester. “Ik lees in hun koepeltekst dat sp.a en Groen bij overlast willen inzetten op preventie en sensibilisering. Hoe rijmt burgemeester Termont die nobele doelstelling met boetes voor jongeren van 12 jaar?”

Het zijn Open Vld en de N-VA die in het parlement hebben aangedrongen op de verlaging van de leeftijd voor GAS-boetes van 16 jaar naar 14 jaar. Burgemeester Termont wil nog verder gaan, en steekt de N-VA rechts voorbij. Is dat “het duidelijk alternatief voor de onverdraagzaamheid, voor de ieder-voor-zich-mentaliteit, voor de rechtse wind die door de samenleving waait", waar Groen en sp.a voor pleiten in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012?

23 januari 2012

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/persbericht-boetes-voor...

21:08 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, aktie, Brussel, GAS boetes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |